Trường tiểu học Hà Lang mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường tiểu học Hà Lang  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 0968155118. 

Email        : C1Halang.tuyenquang@moet.edu.vn

Bài viết liên quan